WORKS

Sun Dawei

Bàn Yīn Piāo Dōng Bàn Yīn Xī
半音飄東半音西

2018

TRACKLIST

1. 36.2546364, 136.1474292
2. 41.031029, 123.108115
3. 34.673005, 135.528891
4. 38.864508, 121.624216
5. 35.066854, 135.834008
6. 31.002136, 102.851212

CREDIT

ALL SOUND RECORDING, PRODUCED & WRITTEN BY SUN DAWEI

P & C 2018 SHANSHUI MUSIC ALL RIGHTS RESERVED.
MADE IN JAPAN / SS-006
SHANSHUI-MUSIC.COM

© 2019 SUN DAWEI